Tolesniam tyrinėjimui

E. Vait, „Prophets and Kings“, p.15–22 ; p.367–378; p.703–721.

„Dievas nepripažįsta jokio skirtumo dėl tautybės, rasės ar luomo. Jis yra visos žmonijos kūrėjas. Visi žmonės sukurti vienai šeimai, ir visi yra viena per atpirkimą. Kristus atėjo sugriauti visų sienų, atverti visas šventyklos kiemo dalis, kad kiekviena siela galėtų laisvai artintis prie Dievo. Jo meilė yra tokia plati, tokia gili, tokia pilna, kad ji skverbiasi visur. Ji išlaisvina iš šėtono įtakos tuos, kurie yra suvedžioti jo apgaulės, ir priartina juos prie Dievo sosto, apsupto pažado vaivorykštės. Kristuje nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvo.“ (E. Vait, „Prophets and Kings“, p.369)

Perskaitykite 1 Pt 2, 9–10, kad sužinotumėte keturis pavadinimus, kuriuos Petras taiko bažnyčiai. Dauguma šių pavadinimų atsispindi šiose Senojo Testamento eilutėse, kuriose kalbama apie Izraelį: Iš 19, 6 ir Iz 43, 20. Ką kiekvienas iš šių pavadinimų pabrėžia, kas susiję su bažnyčios santykiu su Dievu? (Pvz., pavadinime išsirinkta tauta pabrėžia tai, kad Dievas pasirinko bažnyčią ir dėl to jai tenka konkretus likimas.)

Klausimai aptarimui:

1. Senovės Izraelyje kunigai aukojo gyvulius, kurie nurodė į Mesiją. Kokias „atnašas“, būdami karališkosios kunigystės nariais, turi aukoti bažnyčios nariai? (1 Pt 2, 5).

2. Dievas atskyrė Izraelį nuo pasaulio, kad būtų šventa tauta. Jis taip pat turėjo dalytis su pasauliu išganymo tiesomis. Tas pats pasakytina ir apie bažnyčią šiandien. Kaip įmanoma atsiriboti nuo pasaulio ir tuo pačiu metu dalytis Evangelija su pasauliu? Kaip Izraelio patyrimas ir Jėzaus pavyzdys padeda mums atsakyti į šį klausimą?

3. Dievas senovės Izraelyje visada turėjo likutį. Apsvarstykite Eliją ir likutį jo laikmečiu (1 Kar 19; ypatingą dėmesį atkreipkite į 18 eilutę). Kodėl dažnai būti ištikimiems Dievui lengviau tarp pasauliečių nei tarp atpuolusių savos bažnyčios šeimos narių?

Santrauka:

Tikrasis Dievo Izraelis (ar prieš, ar po kryžiaus) yra tikėjimo Izraelis, asmenys, gyvenantys dvasiniuose Sandoros santykiuose su Juo. Tokia Jo pasiuntinių funkcija, skelbti pasauliui Jo išganančios malonės Evangeliją.

01/05/2021

Abraomo palikuonys

02/05/2021

„Branginama tauta“

03/05/2021

Žemės sandora

04/05/2021

Izraelis ir Sandora

05/05/2021

Likutis

06/05/2021

Dvasinis Izraelis

07/05/2021

Tolesniam tyrinėjimui