IV. Pasvertas ir rastas lengvas

4. Perskaitykite Dan 5, 13–28. Kokią priežastį Danielius pateikia, kodėl netrukus ateis karaliaus galas?

Priverstas aplinkybių, karalius klausosi Danieliaus, bet atrodo, kad tai daro nenoriai. Tai gali būti labiau susiję su karaliaus nusistatymu Danieliaus Dievo, nei paties Danieliaus atžvilgiu.

Savo ruožtu, Danieliaus atsisakymas karaliaus pasiūlyto atlygio daug pasako apie pranašo prioritetus ir charakterį. Taip pat tikėtina, kad Danielius, suprasdamas paslaptingų žodžių reikšmę, suvokia, koks bevertis yra atlygis.

Tada Danielius karaliui pareiškia tris kaltinimus.

Pirma, Belšacaras visiškai nepaisė Nebukadnecaro patyrimo. Priešingu atveju jis būtų atgailavęs ir nusižeminęs kaip jo pirmtakas.

Antra, Belšacaras naudojo šventyklos indus gerti vyną ir garbinti stabus. Čia Danielius paminėjo šešias medžiagas, naudojamas stabų gamybai ta pačia tvarka, kaip ir anksčiau.

Trečia, karalius nepaisė Dievo, „kurio rankoje tavo alsavimas ir kuriam paklūsta visi tavo keliai“ (Dan 5, 23).

Įvardinęs karaliaus trūkumus, Danielius tęsė aiškinimą. Dabar paaiškėja, kad užrašą sudaro trys aramėjų kalbos žodžiai (pirmajam kartojantis). Jų pagrindinė reikšmė karaliui ir jo išminčiams turėjo būti žinoma: MENE – „apskaičiuota“; TEKEL – „pasverta“; PERES – „padalyta“.

Medų-Persų kariuomenei esant prie Babilono vartų, karalius ir išminčiai turėjo įtarti tam tikrą grėsmingą reikšmę tame užraše, bet išminčiai nedrįso pranešti karaliui apie nemalonumus. Tik Danielius įrodė galintis paaiškinti užrašo reikšmę, kad Belšacaras galėtų suprasti visą jos prasmę: „‘MENE‘ – Dievas atliko tavo karalystės apyskaitą ir atvedė ją prie galo; ‘TEKEL‘ – tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir rastas lengvas; ‘PERES‘ – tavo karalystė padalyta ir atiduota medams ir persams“ (Dan 5, 27–28).

Neguodžiantys ir nelinksmi žodžiai.

Teismas greitai ištiko karalių. Kaip mes galime išmokti pasitikėti Dievu tais atvejais, kai šiandieną teisumas ir teisingumas dar neįvykdytas? (žr. Mok 3, 17; Mok 8, 11; Mt 12, 36; Rom 14, 12)

Content © 2020 General Conference of Seventh-day Adventists®. All rights reserved. No part of the Adult Sabbath School Bible Study Guide may be edited, altered, modified, adapted, translated, re-produced, or published by any person or entity without prior written authorization from the General Conference of Seventh-day Adventists®. The division offices of the General Conference of Seventh-day Adventists® are authorized to arrange for translation of the Adult Sabbath School Bible Study Guide, under specific guidelines. Copyright of such translations and their publication shall remain with the General Conference.

01/02/2020

Nuo arogancijos iki sunaikinimo

02/02/2020

I. Belšacaro puota

03/02/2020

II. Nekviestas svečias

04/02/2020

III. Atėjo karalienė

05/02/2020

IV. Pasvertas ir rastas lengvas

06/02/2020

V. Babilono kritimas

07/02/2020

Tolesniam tyrinėjimui