Ιανουάριος · Φεβρουάριος · Μάρτιος 2021

Ησαϊας

Από τότε που πρωτοειπώθηκαν, τα λόγια του προφήτη Ησαΐα έχουν χαραχτεί βαθιά στη συνείδηση μας. Υπάρχουν αξέχαστα λόγια, γεμάτα όχι μόνο με νόημα αλλά και με ελπίδα και υποσχέσεις, λόγια όπως «ο Θεός μαζί μας» Ησ. 7/ζ’14. «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς» Ησ. 9/θ’6, «πάσα φάραγξ θέλει υψωθή» Ησ. 40/μ’4 και «Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών, η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’αυτόν και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν» Ησ. 53/νγ’5.

1
Κκριση Τταυτοτητας`
2020-12-26 - 2021-01-01
2
Κκριση Ηηγεσιας
2021-01-02 - 2021-01-08
3
4
5
Ααρχων Εειρηνης
2021-01-23 - 2021-01-29
6
7
Ηηττα Ττων Αασσυριων
2021-02-06 - 2021-02-12
8
9
10
11
12
13