Απρ · Μάι · Ιουν 2018

Προετοιμασία για τους έσχατους καιρούς

Λίγο πριν τη σταυρική Του θυσία, ο Ιησούς είπε τα εξής παρηγορητικά λόγια στους μαθητές Του: «Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε.» (Ιωάν. 14:1-4).

1
Η υπερκόσμια διαμάχη
2018-03-31 - 2018-04-06
2
3
4
5
6
Η «Αλλαγή» του Νόμου
2018-05-05 - 2018-05-11
7
Ματθαίον 24 και 25
2018-05-12 - 2018-05-18
8
9
10
Αμερική και Βαβυλώνα
2018-06-02 - 2018-06-08
11
12
13